BIDRAG OCH STIPENDIER KAN SÖKAS FRÅN INGA OCH GÖSTA STRÖMMERS STIFTELSE s.r

Stiftelsens ändamål är att främja olika former av kulturell- och
social verksamhet samt förvalta testatorernas kulturellt historiskt
värdefulla byggnader vid Klemetsgårdarna i Kärklax.

Stiftelsen stöder genom att utdela personliga pris, stipendier och
understöd till personer, föreningar eller organisationer som genom
vetenskapligt arbete eller på annat allmännyttigt sätt främjar
stiftelsens syften.

Fritt formulerade ansökningar senast 15.10.2022 till
s.granberg@gmail.com